Concreció curricular

No s'ha pogut trobar l'URL del gadget especificat

1. REFLEXIÓ DEL CENTRE

1.1. CONTEXT

La situació del col·legi, gairebé al centre del poble, suposa uns avantatges, però també genera certs inconvenients: està a un carrer que no té voravies i molt transitat, ja que, a més del cotxes que hi circulen normalment serveix de baixada per els que vénen de l´escola pública. Hi ha molt poc lloc per aparcar, la qual cosa ocasiona que a les entrades i sortides el tram del carrer quedi un poc col·lapsat, sobretot els dies de mal temps.

Per altra banda, la ubicació cèntrica ens suposa tenir molt prop la plaça de Sant Joan, la principal del poble, així com la biblioteca municipal, que està just davant l´escola, i el Teatre La Unió.
També podem accedir amb facilitat a la plaça del mercat, a correus, al parc etc.
El referent socioeconòmic de les famílies dels alumnes del col·legi és molt variat. Més de la meitat tenen estudis primaris, una tercera part estudis secundaris, i un grup reduït, estudis universitaris.
Finalment hem de dir que la majoria d´alumnes del centre provenen de famílies castellanoparlants procedents de la Península o d´Amèrica Central que es dediquen a l´hoteleria, els contractes de feina solen ser temporals i amb freqüència passen part de la temporada turística baixa als seus pobles. Això provoca que l´absentisme escolar sigui molt elevat.

1.2. HISTÒRIA DEL CENTRE

El setembre de 1882 la comunitat de Religioses Franciscanes Filles de la Misericòrdia fundà una casa a Son Servera, demanada per les autoritats, per atendre les necessitats del poble de curar i consolar els malalts i ensenyar als infants la doctrina cristiana.
La primera casa, on visqueren set anys, era al carrer Nou, tenia dues aules, una per a nines més grans i l´altre per a pàrvuls. Després es varen traslladar al carrer Dr. Esteva, on està l´escola actualment.

El nombre d´habitants anava en augment, i davant la necessitat d´engrandir les aules varen comprar una casa a devora el convent. A la planta baixa s´hi va edificar una aula de pàrvuls, i algunes dependències reservades per a la Congregació. En el pis superior, una altra aula per a les nines grans i uns dormitoris per a les monges.

Fins l´any 1975 les nines podien acabar tota l´EGB a l´escola, després va quedar com a preescolar i guarderia, amb quatre aules, fins que a l´any 1997 es va llevar el servei de guarderia.
En el curs 1998 – 99 es va concertar l´aula de 5 anys, anant cada any, concertant una nova aula, fins a quedar en el 2000 com a un Centre d´Educació Infantil concertat de 3 a 5 anys, amb una aula de 2 anys sense concertar.

Mallorquina : Volem afavorir la integració a la nostra cultura de tots els alumnes del col·legi, sigui quina sigui la seva procedència, la nostra és una escola arrelada a Mallorca i oberta al món. L´ensenyament de la lectoescriptura es fa en català que éstambé la llengua vehicular (d´us normal ) al nostre Centre.

Compromesa amb la Natura : La nostra escoleta, seguint els criteris de Sant Francesc,n posa una sensibilitat especial en els temes relacionats amb la valoració i conservació de la natura, potenciant, des de la infantesa, totes aquelles actituds i comportaments que contribueixen a millorar l´entorn.

Cristiana : La nostra és una escola cristiana on es fa present l´estil de vida de Jesús i de Sant Francesc en totes les seves accions i formes d´actuar. Tot això respectant sempre altres ideologies, tant per part dels mestres com per part de les famílies.

Solidària : L´escola és solidària amb els més necessitats, amb els que necessiten més ajut i estimació, sigui per el motiu que sigui. Oferim una educació individualitzada, adaptada a cada alumne. Treballam perquè tots se sentin igualment apreciats i puguin potenciar el millor d´ells mateixos en un clima de confiança i seguretat.

Oberta : A la realitat i a les necessitats de la nostra societat, oberta a noves metodologies i a noves idees per a donar resposta a les diverses situacions i necessitats del nostre alumnat. Una Escola compromesa en un concepte ample i global de l´educació.

Participativa : Tots som protagonistes de les decisions i activitats que marquen el caràcter de la nostra escola. La participació implica la democràcia, la integració de cadascú, des del seu nivell, a fi d'aconseguir que tothom se senti acceptat, respectat i integrat.


1.3. LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I LES SEVES IMPLICACIONS EN EL CENTRE


En el Reial Decret pel qual s´estableixen els ensenyaments mínims en educació infantil, es diu: “En aquesta etapa educativa s´estableixen les bases per al desenvolupament personal i social i s´integren aprenentatges que estan en la base del posterior desenvolupament de competències que es consideren bàsiques per a tot l´alumnat”

Les competències, per la seva pròpia naturalesa, estan estretament lligades al curs de la vida i de l´experiència, per la qual cosa no poden exigir-se en un nivell inicial.
El que pretenem és afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques en les diferents etapes educatives. Es tracta doncs d´afavorir el desenvolupament inicial de les 8 competències bàsiques:

Aquestes àrees s´han d´entendre com a àmbits d´actuació, com espais d´aprenentatge de tot tipus: conceptes, procediments i actituds, que contribuiran al desenvolupament de nins i nines i facilitaran l´acostament a la interpretació del món, de manera que li atorguin significat i facilitin la participació activa en aquest.

Les 8 competències són les següents:
 • Autonomia i iniciativa personal.
 • Competència en comunicació lingüística.
 • Competència matemàtica.
 • Competència cultural i artística.
 • Competència social i ciutadana.
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
 • Competència per aprendre a aprendre.
 • Tractament de la informació i competència digital.
 • Competència espiritual

1.4. SOBRE LES NECESSITATS DEL CENTRE

La idea del claustre sobre les competències bàsiques és que la manera d´explicar als nins i nines els coneixements ha de ser senzilla i pràctica perquè els hi sigui d´utilitat en un futur. Per això extraiem les principals idees de cada una de les competències:

a) Competència en comunicació lingüística: Tenir fluïdesa en la comprensió i en l´expressió, tant oral com escrita.
b) Competència matemàtica: Tenir la capacitat de resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i comprendre, utilitzar i relacionar els números i els símbols i altres formes d'expressió.
c) Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Tenir la capacitat d´adaptar-se al medi i de seleccionar aquelles coses que ens són favorables.
d) Tractament de la informació i competència digital: Utilitzar les TIC com un instrument essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
e) Competència cultural i artística: Conèixer, comprendre i apreciar les diferents manifestacions culturals i artístiques de les Illes Balears.
f) Competència per aprendre a aprendre. Tenir l´habilitat de connectar els coneixements previs amb els nous aprenentatges i que els puguin aplicar en la seva vida quotidiana.
g) Competència social i ciutadana. Entendre la realitat social en la que viuen i ser capaços de conviure en societat atenent-se a les normes socials establertes.
h) Autonomia i iniciativa personal. Formar persones crítiques i responsables, capaces d´adquirir uns valors i actituds per dur-los a terme tant en l´àmbit personal com en el social.
i) Competència espiritual: Tenir l´habilitat que ens permet estimar la realitat, trascendint-la per gaudir d´una vida humana amb sentit, amb passió i amb Déu.

Les competències no les introduirem totes alhora, sinó que s´aniran introduint progressivament. En primer lloc, mostram els Objectius Generals d´Etapa i els relacionarem amb les Competències Bàsiques. Els Objectius Generals d´Etapa són els següents:
a) Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d´acció i aprendre a respectar les diferències.
b) Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
c) Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats habituals.
d) Desenvolupar les seves capacitats afectives.
e) Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i de relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.

La relació dels Objectius Generals d´Etapa amb les Competències Bàsiques és la següent:
Relació O.G.E. i competències bàsiques

Relació O.G.E. i competències bàsiques

abcde
Cb1. Comunicació lingúística/X
Cb2. MatemàticaX/
Cb3. Coneixement i interacció amb el món físic/X
Cb4. Tractament de la informació i competència digital/X
Cb5. Social i ciudadana/X
Cb6. Cultural i artísticaX/
Cb7. Aprendre a aprendre/X
Cb8. Autonomia i iniciativa personalX/


Relació O.G.E i valors
abcde
Resposabilitat/X
RespecteX//
Esforç/
AutonomiaXX/

A partir d´aquesta relació es trauran les Dimensions de cada una de les Competències Bàsiques i el curs on les treballarem:
Cb1. LINGÜÍSTICA2 anys3 anys4 anys5 anys
Utilitzar el llenguatge per expressar vivències,emocions, sentiments, pensaments i opinions.XXXX
Utilitzar el llenguatge per establir llaços amb altres persones i apropar-nos a altres cultures.X
Conèixer i utilitzar els principals tipus d´interacció verbal: el diàleg.X
Desenvolupar la part lúdica de l´escriptura i la lectura.X
Utilitzar el llenguatge per aprendre a resoldre conflictes i millorar la convivència.XX
Comunicar-se en llengües estrangeres.XXX
Cb2. MATEMÀTICA2 anys3 anys4 anys5 anys
Conèixer i utilitzar els números.XXXX
Comprendre una argumentació matemàtica.XX
Integrar el coneixement matemàtic amb altres tipus de coneixement.XXX
Conèixer i utilitzar conceptes quantitatius i espacials de la realitat.XXXX
Utilitzar les noves tecnologies per ampliar el coneixement matemàtic.XX
Cb3. CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MEDI FÍSIC2 anys3 anys4 anys5 anys
Prendre decisions (a nivell personal i social) amb autonomia.XX
Interactuar mitjançant l´observació i experimentació amb el món físic I comprenent que succeeix.XXXX
Valorar les conseqüències de l´acció humana en el medi físic i social.XXXX
Iniciar-se en els hàbits saludables d´higiene i alimentació.XXXX
Potenciar actituds d´observació, curiositat, esperit crític, etc...XXXX
Cb4. TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETENCIA DIGITAL2 anys3 anys4 anys5 anys
Utilitzar els recursos tecnològics com a eina d´aprenentatge.XXX
Cercar, obtenir, processar i comunicar informació.X
Apropament al llenguatge de les noves tecnologies.XX
Cb5. SOCIAL I CIUDADANA2 anys3 anys4 anys5 anys
Adquirir habilitats per participar activament i plenament en la vida cívica.XXXX
Comprometre´s a contribuir a la millora de la societatX
Construir, acceptar i exercir la ciutadania democràtica en la classe i en el centre escolar.XXXX
Exercitar drets i llibertats propis respectant els drets i llibertats dels altres.XX
Valorar les aportacions de les distintes cultures a nostra civilització.X
Cb6. CULTURAL I ARTÍSTICA2 anys3 anys4 anys5 anys
Apreciar i gaudir l´art i altres manifestacions culturals.XXXX
Fomentar la pròpia capacitat creadora.XXXX
Expressar emocions davant les distintes manifestacions culturals i artístiques.XX
Utilitzar l´expressió artística com a font d´enriquiment.XXX
Cb7. APRENDRE A APRENDRE2 anys3 anys4 anys5 anys
Admetre una diversitat de respostes davant un mateix problema.XX
Esser capaç de continuar aprenent de forma autònoma.X
Esser conscient de les pròpies capacitats.XX
Saber el que un pot fer per si mateix i el que pot fer amb ajuda d´altres personesXXXX
Desenvolupar hàbits en l´alumne, temps, espais, ordre ... per l´aprenentatge.XXXX
Cb8. AUTONOMÍA I INICIATIVA PERSONAL2 anys3 anys4 anys5 anys
Iniciar la capacitat d´elegir amb criteri propi.XX
Demorar la necessitat de satisfacció immediata.X
Aprendre dels errors i assumir les conseqüències.XXXX
Mantenir la motivació per assolir l´èxit en les tasques iniciades.XX
Afrontar problemes i trobar solucions.XXXX
Cb9. ESPIRITUAL2 anys3 anys4 anys5 anys
Promoure el desenvolupament positiu, tant a nivell personal com de grup.XXXX
Practicar i potenciar l´estima cap a la natura i el món en que vivim.XXXX
Fonamentar, exercitar i potenciar moments de relaxació, silenci i meditació.XXXX
Aprendre dels errors de manera autònoma.XX
Expressar pensaments, sensacions i reflexions a través de la creativitat de l´art i la música.XEn el nostre centre, treballam de manera globalitzada totes les competències bàsiques, però tenint en compte que som un centre únicament d´Educació Infantil, prioritzam la Competència d´Autonomia i Iniciativa Personal, ja que pensam que en aquesta etapa s´han de començar a treballar els hàbits d'autonomia, d´higiene personal i la responsabilitat i esforç personal2. RELACIÓ ENTRE LES ÀREES I LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES


IDENTITAT I AUTONOMIA PERSONALCONEIXEMENT DEL MEDI FÍSIC I SOCIALLLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ
C. Comunicació LingüísticaX
C. MatemàticaX
C. Coneixement i Interacció amb el món físicX
C. Tractament de la Informació i C. DigitalX
C. Social i CiutadanaXX
C. Cultural i ArtísticaX
C. Aprendre a aprendreX
C. Autonomia i Iniciativa personalXXX
C. EspiritualXXX

3. ACORDS DE CENTRE SOBRE EL TRACTAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Com ja hem dit anteriorment, en el nostre centre treballant les Competències Bàsiques de manera globalitzada prioritzant la Competència d´Autonomia i Iniciativa Personal en totes les situacions educatives. Pensam que en aquesta edat l´assoliment d´uns hàbits d´higiene i d´ordre són una base indispensable, per això es treballen en diferents moments del dia durant tota la jornada escolar (seure bé per fer la feineta, menjar bé, rentar-se les mans, fer silenci i escoltar, etc. )


També donam especial rellevància a la Competència espiritual pel fet de ser una escola religiosa.d'aquesta manera, realitzam tota una sèrie d'activitats tant amb els nins com amb els adults per potenciar valors com la solidaritat, el respecte, l´empatia, etc. Dedicam una sessió setmanal amb els nins per a treballar aquests aspectes i promovem la implicació dels pares amb activitats com la celebració del Dia de la Pau, la Campanya de recollida de material escolar i de roba i sabates, la celebració del Berenar Solidari, etc.


4. CONCRECIÓ DE LA METODOLOGIA DEL CENTRE


Per l´elaboració de la programació ens basarem en els principis psicopedagògics que contempla la LOE i que regeixen la pràctica educativa dins la visió del socioconstructivisme. És una metodologia oberta (als canvis) i flexibles (per adaptar-se al ritme de cada alumne) permetent una individualització que permetrà el desenvolupament màxim de les capacitats de l´infant, per tal que es puguin interrelacionar les diferents intel·ligències valorant aquelles en que l´infant destaqui, sempre d´una manera significativa, partint dels coneixements previs dels infants i dels seus interessos. Tot això ho durem a terme des d´una perspectiva global i activa, és a dir, tendrem en compte la manipulació i d¡observació directa del que poden fer. Partint de la base que els nins aprenen a través dels conflictes cognitius i que aquests vénen provocats entre d´altres a partir de la interacció social (relació entre iguals i entre adults), organitzarem l´espai i el temps de la manera més adequada per possibilitar aquestes interaccions, creant un clima de seguretat i confiança. Al llarg d´aquest procés farem servir l´avaluació com una eina per revisar i millorar la nostra pràctica educativa. Aquests principis permetran la intervenció de totes les àrees. Els mètodes que emprarem per dur a la pràctica aquesta programació són: Racons, tallers, projectes de treball i agrupaments flexibles.5. AVALUACIÓ: CRITERIS GENERALS DE PROMOCIÓ


L´avaluació és durà a terme de forma globalitzada. Es partirà sempre dels nivells de desenvolupament de cada nin/a i a partir d´aquí s´aniran avaluant els processos i avanços de l'ensenyament-aprenentatge.

La nostra funció com a mestres a l´hora d´avaluar, serà la de recollir la informació mitjançant l'observació directa i sistemàtica i utilitzant una sèrie d´instruments com són :

 • Els registres, ens permeten recollir les dades més rellevants del dia a dia.
 • Les proves d´avaluació. Quan comença el curs feim una avaluació inicial, una avaluació sumativa al final del primer trimestre i una avaluació al final del tercer trimestre.
 • Els informes trimestrals, que permeten conèixer a les famílies el nivell d´aprenentatge i l´evolució que fan els seus fills durant el curs escolar. Es lliura a les famílies al final del primer i del tercer trimestre.L´avaluació la realitzarem en diferents moments i pot tenir diverses finalitats:

AVALUACIÓ INICIAL : A l´inici del curs es fa una avaluació inicial per esbrinar els coneixements previs dels nins i nines..
AVALUACIÓ FORMATIVA: Avaluarem tot el procés per veure si anam ben encaminats a l´hora d'aconseguir tots els objectius que ens hem proposat.
AVALUACIÓ FINAL: Avaluarem si s´han assolit els objectius i continguts.

Al final del cicle es passen als infants unes proves finals que després feim arribar al centre on els infants cursaran primària.

Criteris d´avaluació:
Per fer-ho operatiu, és important establir criteris d´avaluació coherents amb la definició d´objectius, continguts i activitats que tenen com a referent el desenvolupament de les capacitats bàsiques.
Els criteris d´avaluació són referents per a dissenyar els instruments i activitats d´avaluació.
Aquests criteris es trobaran redactats a les programacions didàctiques de les respectives àrees que s'inclouran en el darrer punt d´aquest document.

6. MECANISMES DE COORDINACIÓ ENTRE CICLES

- Coordinació de cicles: El nostre centre prioritza el temps que disposa el tutor/a per a la coordinació amb els altres professionals que intervenen en el grup-classe. En aquestes reunions, de periodicitat setmanal, l´equip de cicle desenvolupa tota una tasca de coordinació on tota l´opinió del professorat hi té cabuda.
A principi de curs els equips de cicle es reuneixen per decidir quines seran les tasques a desenvolupar durant el curs per assolir les competències i capacitats bàsiques i elaboraran les corresponents programacions, així com els horaris i futures coordinacions. En acabar el curs s´elaborarà una memòria de tota la tasca desenvolupada i es lliurarà a l´equip directiu.

- Coordinacions amb l´equip de suport: L´equip de suport del nostre centre està compost pel professorat de suport (mestra de suport, orientador, psicopedagoga i A.L. de l´Equip d´Atenció Primerenca), la Direcció i altres assessors externs vinculats amb l´Atenció a la Diversitat. Les seves funcions principals estan relacionades amb l´organització de recursos humans, l´atenció a la diversitat i la detecció de Necessitats Educatives Especials, així com el seguiment, valoració i actuacions en casos ja detectats. El centre disposa d´un protocol per l´avaluació psicopedagògica o l'orientació diagnòstica per a possibles casos d´alumnat amb Necessitats Educatives de Suport Educatiu.

La tasca de l´equip de suport està enfocada cap a l´assoliment d´una resposta educativa el més normalitzada possible de l´alumnat amb NESE.
L´equip de suport col·labora amb els tutors/tutores en el disseny i l´execució de models organitzatius, flexibles, adaptats a les necessitats de l´alumnat.
Ajuden a l´elaboració de les adaptacions curriculars i a l´informe corresponent.
Duen a terme tasques de coordinació i col·laboració amb els serveis externs al centre (serveis socials, jutjats de menors, logopedes, etc.).
Passen les proves necessàries per determinar el grau de maduresa de l´alumne (tests psicotècnics, proves de lectoescriptura, observacions de l´alumne dins l´aula i relació amb els companys, grau d'assoliment dels continguts adaptats, etc.) i elaboren l´informe pertinent.
Parlen amb les famílies de l´alumnat amb NESE i posen els mitjans necessaris perquè les famílies es beneficiïn de les ajudes externes al centre, com ara beques, ajudes dels serveis socials, etc.- Coordinacions intercicles: La coordinació intercicles té un paper fonamental dins el nostre centre per una sèrie de qüestions:
* Per a donar continuïtat a l´etapa
* Per a passar informació rellevant d´un cicle o etapa a un altre.
* Per a solucionar possibles mancances d´infants amb Necessitats Educatives i per evitar començar un cicle o una etapa des de zero.
* Per compartir i coordinar criteris i valors de forma coherent.
* Per desenvolupar i revisa tasques i activitats conjuntes que ajudin a assolir les competències bàsiques proposades.
* Per saber què es fa a les aules de cada cicle i compartir experiències i bones pràctiques.
* Per planificar conjuntament.
* Per crear o tenir necessitats comunes que s´han de resoldre, com per exemple, haver de donar resposta a problemes de conducta o prendre determinacions conjuntes sobre l´atenció a al diversitat.
* Per desenvolupar activitats de formació conjuntes que ens ajudin a millorar la pràctica diària.

- Coordinació de tot el centre: En el centre tenim molt present els avantatges que proporciona el treball en equip del professorat, ja que, a més dels beneficis que aporta l´alumnat, millora les relacions personals i socials amb els nostres companys/companyes i potencia el desenvolupament professional.

La pràctica educativa i curricular basada en competències i capacitats obliga a la cooperació del professorat i altres professionals que intervenen en un mateix grup d´alumnat, amb l´objectiu de donar coherència a tota la pràctica educativa que aquests reben.


7. CRITERIS PER ELABORAR MESURES QUE CONTRIBUEIXIN A MILLORAR L´ÈXIT ESCOLAR


L´equip de suport s´encarrega d´elaborar el document on quedin reflectides les mesures que contribueixen a millorar l´èxit escolar.
Les mesures adoptades donen lloc als següents tipus d´agrupaments:
a) Desdoblament: el professor de la matèria disposa d´un altre professor (mestra de l´equip de suport o mestra amb hora de suport al centre) un temps a la setmana i divideix el grup de manera heterogènia o homogènia en les àrees instrumentals procurant que els grups resultants tenguin un nombre similar d´alumnes. S´afavoreix l´atenció més individualitzada de l´alumne amb més oportunitats d´atenció personal i un treball més adaptat.
b) Tot un grup amb dos professors a la mateixa classe: L´actuació de dos professors dins una mateixa dinàmica d´aula afavoreix l´atenció a la diversitat. La finalitat d´aquesta modalitat de suport és que els infants el percebin com una modalitat que implica dos mestres dins l´aula i que va dirigit a donar suport a tots els infants i no només a aquells que presentes NEE. Les tasques corresponents a cada un dels docents implicats en el suport es consensuarà entre els implicats i es detallarà al pla d´actuació anual de l´equip d´atenció a la diversitat i a la programació d´aula. Així com l´ACI si hi ha algún infant del grup que així ho requereixi.
c) Atenció individualitzada: Tasca duita a terme per una AL externa als alumnes a qui han atorgat una beca. Atenció específica i temporal a un alumne o petit grup d´alumnes amb dificultat de llenguatge (AL) i nins/es amb NEE amb ACI molt significatives i per fer tasques molt específiques. El seu objectiu és afavorir el seu progrés i la seva posterior integració a la dinàmica general del grup-classe.

En el cas d´alumnes que presentin dificultats específiques per superar un cicle o una etapa es tendrà en compte que a l´etapa d´educació infantil, com a mesura excepcional per alumnes amb NEE ”... es podrà autoritzar la permanència de l´alumne un any més en el segon cicle de l´educació infantil, a petició de la direcció del centre on estigui escolaritzat, previ informe del tutor i conformitat de la família, quan a l´informe de l´EAP s´estimi que aquesta permanència li permetrà assolir els objectius de l´etapa o serà beneficiosa per a la seva socialització. La Inspecció d´Educació elaborarà un informe sobre la procedència d´aquesta autorització.” (Ordre de 14 de febrer de 1996 sobre avaluació d´alumnes amb NEE)


8. TRACTAMENT DE LA LECTURA, DE LES TIC I DELS VALORS.


8.1. TRACTAMENT DE LA LECTURA:


A l´Educació Infantil fomentam la lectura de diverses maneres:
- Racó de biblioteca: La biblioteca d´aula sempre estarà oberta als nostres alumnes. De manera que la puguin utilitzar segons els seus interessos.
- Conte viatger: Amb aquesta activitat volem fomentar la lectura amb la participació de les famílies.
- Setmana del llibre: Dins aquesta setmana treballam diferents aspectes: visita a la biblioteca municipal (contacontes) i visita dels pares a l´aula per contar-los un conte als infants.

8.2. TRACTAMENT DE LES TIC:


En el primer lloc, disposam d´una pàgina web del centre, l´URL del qual és:
http:// www.santfrancescdassis.com on es poden consultar tots els documents del nostre centre, com Projecte educatiu, Pla de convivència, Programació General Anual (PGA), ...
Així es dóna cobertura a moltes àrees: relació família-escola, iniciatives escolars i extraescolars, documentació i legislació i les fotografies de les activitats que es realitzen en el centre, perquè les famílies ho puguin consultar.

Per a tot tipus d´aplicacions educatives de les TIC són un mitjà i no un fi, és a dir, són eines i material de construcció que faciliten l´aprenentatge, el desenvolupament d´habilitats, respectant el nivell de cada infant.

Al nostre centre comptam amb una aula d´ordinadors que contribuirà a atendre a la diversitat i multiculturalitat dels nostres alumnes. Serà com una finestra oberta al món que els infants i els mestres individualment o en petit grup, podrem utilitzar com a font d´informació i canal de comunicació quan el precisem. També ens servirà per elaborar documents, digitalitzar imatges, imprimir, erc. I el grup d´alumnes el podran utilitzar per a treballar amb programes didàctics.

8.3. TRACTAMENT DELS VALORS:


El tractament de valors que durà a terme el nostre centre tindrà en compte els trets característicsreflectits al PEC.

Les finalitats dels valors seran:
- L´alumnat sigui capaç de jutjar críticament la realitat que els hi ha tocat viure i intervenir per a transformar-la i millorar-la.
- Contribuir al desenvolupament de l´autonomia personal i moral.
- Cooperació dels alumnes entre si i amb les seves mestres.
- Oferir eines per a poder treballar les competències.

Pel que fa a les estratègies de l´educació en valors s´han d´utilitzar procediments que en si mateixos necessitin exercitar les competències que es pretenen desenvolupar. Alguns d´aquests procediments poden ésser:
- Resolució de conflictes.
- Educació emocional.
- Moment d´assemblea.
- Moment del conte.
- Festes (carnestoltes, la pau, Nadal, ...)Son Servera, març 2013.